หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานด้านธุรการและสารบรรณ งานการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติตำบล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น รวมทั้งการกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-5515861