หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
   
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 4 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 4 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านเก [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2720  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.5/ว2710  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา กศ. มท 0816.5/ว2709  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สน.คท. มท 0808.4/ว2698  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4091  [ 11 ก.ค. 2562 ]
 
   
 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 112 
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดวนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3034 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 99 
แจ้งยุติโครงการ \"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\" ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3019 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 91 
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 114 
การประกวดนวัตกรรม/วิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด้กปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ไตรมาสที่2) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2562(ด่วนที่สุด) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
การหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 92 
แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 (ด่วนมาก) [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ ท้องถิ่นร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
เร่งรัดการรายงานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3138 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 90 
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2562(ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแมคโฮ ในโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้อง [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศ เรื่อง ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานค [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านเก [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านเก่ [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ลานตากเมล็ดพันธุ์พืช หมู่ที่ ๒ ต [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรจรับพัสดุ [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านเก่า จากถนน ค.ส.ล.เดิ [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านเก่า จากถนน ค.ส.ล.เดิ [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืช หมู่ที่ ๒ ต.หนองฉาง บริเวณพื้นท [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติม หรือปรับปรุง ซ่อมแซมสำนักงาน อบต.หนองฉาง (ตามแบบ แปล [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการต่อเติม หรือปรับปรุง ซ่อมแซมสำนักงาน อบต. [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 1 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 ต.หนองฉาง จากถนน คสล.เดิม–บริเวณนานาย [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 204 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ต.หนองฉาง จากถนน [ 25 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 17 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะแยกประเภท โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะภายในเ [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 196 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 7 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 187 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 17 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 10 

บ้านออกญา นาอ่ำแดง  
   
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0  
รับโอนช่างโยธา (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 278  ตอบ 0  
 
สถ.จ.อุทัยธานี เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอน (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทม.อุทัยธานี รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.หนองบ่มกล้วย รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.บ้านไร่ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.เกาะเทโพ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.เขากวางทอง รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.ลานสัก รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ประดู่ยืน รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.หนองขาหย่าง รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.เมืองการุ้ง รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ทองหลาง รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.ตลุกดู่ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ระบำ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองฉาง รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.เขาบางแกรก รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0 

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองฉาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player