หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 
 
Facebook อบต.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
   
 
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
ขอประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากต้องชำระภาษ [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธัน [ 1 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว124 [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565] [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4027  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3943  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/18472  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3993  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ กสว. มท 0820.2/ว4006 [เอกสารแนบท้าย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว3946 [แบบรายงาน] [แบบรายงาน (Excel)]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว8001  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว3991 [เอกสารแนบท้าย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี กศ. มท 0816.4/ว3959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว3986 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว3944  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3949  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว9016  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3977 [เอกสารแนบท้าย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว8918  [ 30 พ.ย. 2565 ]
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3935  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
 
 
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 66 งบเงินอุดหนุนฯ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) เพิ่มเติม [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการรายงานข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษ [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง และการกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด่วนที่สุด [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
การโอนเงินจัดสรร ปี65 เงินอุดหนุนสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี่้ยยังชีพความพิการ และเบิ้ยยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (ส.ค.-ก.ย.65) [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 63 
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 73 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 - 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่4/2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 79 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 49 
แจ้งการเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองอุทัยธานี [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
การแก้ไขคำผิดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 96 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 56 
 
ทต.หาดทนง กิจกรรมส่งคืนข้อมูลการปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 3 [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองขาหย่าง ประกาศเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤ [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสระ [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 202 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองฉาง จำ [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 166 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านเก [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 183 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 138 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒,๓,๔ ตำบลบ้านเก่า จำนวน [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 229 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองฉาง จำนวน ๒ ช่วง หรือม [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 214 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 189 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถ [ 4 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 178 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 119 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 178 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 191 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 190 
กำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 148 
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 153 
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 145 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 436 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 361 
ขอประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 379 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 468 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 573 
 
 
 

เส้นทางภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เปิดตลาดมอญบ้านเก่า เปิดขายของทุกวันจันทร์  
 
   
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง 4 ชั้น สีเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมขั้วต่อสวมเร็ววัสดุทองเหลือง โ [ 29 ส.ค. 2565 ]ถังขยะ ตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง (กิจกรรมชุมชนไร้ถังขยะ หน้าบ้านหน้ามอง หมู่ที [ 22 ส.ค. 2565 ]จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์) [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อมาตรซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทั [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด (ขนาด 200 ซี.ซี.) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและศูนย์พัฒนาเด็ก [ 6 มิ.ย. 2565 ]

 
   
 
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (11 พ.ย. 2565)    อ่าน 995  ตอบ 2  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (29 ต.ค. 2565)    อ่าน 3367  ตอบ 3  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 140  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่างครับ (22 ส.ค. 2564)    อ่าน 973  ตอบ 0  
 
  

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองฉาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-551-5861