หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 
 
Facebook อบต.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
   
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง [ 27 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
การประเมินความพึงพอใจขอประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
 
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) กศ. มท 0816.3/ว1977 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4560  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ กศ. มท 0816.2/ว1985  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1978 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7753-7823 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7824-7847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1902  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1930  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา: บทเรียน ความท้าทายและปัจจัยสู่ความสำเร็จ กศ. มท 0816.3/ว1954  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การสำรวจความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1950 [แบบฟอร์ม 1 (อปท.)] [แบบฟอร์ม 2 (จังหวัด)]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว1936  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว1955 [เอกสารแนบ]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1952  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1953 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กค. มท 0803.3/ว1949  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว1897  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7583-7658 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1945  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
 
 
   
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบจักซื้อจัดจ้างฯ(e-GP) [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. เดือน พ.ค.65 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
ปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่าเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือประจำปี 2564 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
การสรรหาปราชญ์เกาตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา บทเรียน ความท้าทาย และปัจจัยความสำเร็จ [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (ด่วนที่สุด) [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 7/2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 7/2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 37 
ขอตัวไปช่วยราชการ [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 56 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 62 
 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไผ่ ท้องถิ่นจังหวัดตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะ [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองไผ่ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 97 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองฉาง จำ [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 93 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านเก [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 108 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 48 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒,๓,๔ ตำบลบ้านเก่า จำนวน [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 153 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองฉาง จำนวน ๒ ช่วง หรือม [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 134 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 116 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถ [ 4 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 109 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 34 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 109 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 126 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 123 
กำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 98 
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 89 
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 89 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 365 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 298 
ขอประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 316 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 399 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 480 
 
 
 

เส้นทางภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เปิดตลาดมอญบ้านเก่า เปิดขายของทุกวันจันทร์  
 
   
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์) [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อมาตรซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทั [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด (ขนาด 200 ซี.ซี.) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและศูนย์พัฒนาเด็ก [ 6 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร พร้อมหูหิ้วมีฝาปิด ตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะภายในเขต อบต.หนองฉาง โดย [ 4 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ฮีโน่ รถบรรทุกขยะ 80-6412 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]

 
   
 
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (18 พ.ค. 2565)    อ่าน 29  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่างครับ (22 ส.ค. 2564)    อ่าน 833  ตอบ 0  
การบริการประชาชน (16 พ.ค. 2564)    อ่าน 370  ตอบ 0  
ความสะอาดของ อบต.หนองฉาง (16 พ.ค. 2564)    อ่าน 398  ตอบ 0  
 
  

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองฉาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-551-5861