หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
   
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 4 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 4 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านเก [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/13822-13825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3224  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว3206 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท.]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว3220  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3219  [ 14 ส.ค. 2562 ]
รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ค้างชำระ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3202 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
สัญญาเช่า กค. มท 0803.3/ว3221  [ 14 ส.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562 ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน กสธ. มท 0819.3/ว3189  [ 13 ส.ค. 2562 ]
การศึกษาท้องถิ่นไทย : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ส.ค. 2562 ]
 
   
 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ อน 0023.3/ว 286 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 132 
แบบประเมินการตรวจสุขภาพการคลังท้องถิ่น  [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 267 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 140 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2562 (ด่วนที่สุด) [ 27 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 305 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (นิติกรรมที่ดิน มิ.ย.62) [ 27 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 226 
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดวนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3034 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 241 
แผนการประเมินความสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยเเละการปลูกฝังวินัยการคัดเเยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
กำหนดคำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม ปี 2562 (ด่วนที่สุด) [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เเละรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนเเละอาคารประกอบ [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 92 
การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (ด่วนมาก) [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง (ด่วนที่สุด) [ 13 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 87 
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสระน้ำเสริมปัญญา 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.สว่างอารมณ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทม.อุทัยธานี ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบเทท้าย จำนวน 1 คัน [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านเก [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านเก่ [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ลานตากเมล็ดพันธุ์พืช หมู่ที่ ๒ ต [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรจรับพัสดุ [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านเก่า จากถนน ค.ส.ล.เดิ [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านเก่า จากถนน ค.ส.ล.เดิ [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์พืช หมู่ที่ ๒ ต.หนองฉาง บริเวณพื้นท [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติม หรือปรับปรุง ซ่อมแซมสำนักงาน อบต.หนองฉาง (ตามแบบ แปล [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการต่อเติม หรือปรับปรุง ซ่อมแซมสำนักงาน อบต. [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 1 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 ต.หนองฉาง จากถนน คสล.เดิม–บริเวณนานาย [ 28 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 213 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ต.หนองฉาง จากถนน [ 25 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 24 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะแยกประเภท โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะภายในเ [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 206 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 7 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 194 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 25 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ [ 1 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 28 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 17 

บ้านออกญา นาอ่ำแดง  
   
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 978  ตอบ 0  
รับโอนช่างโยธา (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 375  ตอบ 0  
 
อบต.บ้านไร่ เลขเด็ด หวยกระดาษ ชุด 1 งวด 1 กันยายน 2562 (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม เลขเด็ด หวยกระดาษ ชุด 2 งวด 1 กันยายน 2562 (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ เลขเด็ด เลขซองนายดำ งวด 1 กันยายน 2562 (19 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ดงขวาง ตามหาเพื่อน (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1030  ตอบ 1
อบต.ดงขวาง รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 350  ตอบ 1
อบต.บ้านไร่ เลขเด็ด ใบชมพูพารวย งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม เลขเด็ด เลขมังกรทอง งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ เลขเด็ด หวยกระดาษขาว งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ เลขเด็ด หวยกระดาษชุด9 งวด 16 สิงหาคม 2562 (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม เลขเด็ด อาจารย์ช้าง งวด 16 สิงหาคม 2562 (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ เลขเด็ด ปอตาปี งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม เลขเด็ด มาลี งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ เลขเด็ด อ.ธนากร งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ เลขเด็ด หวยกระดาษ ชุด 7 งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ เลขเด็ด ฟันธง งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม เลขเด็ด ครูผู้เฒ่า งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ เลขเด็ด วิเคราะห์หวย งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ เลขเด็ด หวยกระดาษ ชุด 6 งวด 16 สิงหาคม 2562 (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0 

 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองฉาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player