Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต และช่องทางการร้องเรียนของ อบต. [ 23 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานประเมินตนเอง (SAR) รอบ 6 เดือน [ 25 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 30  
 
คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.หนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 20 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 28  
 
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 31 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 33  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 31 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 43  
 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ เจตนารมณ์ [ 23 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 153  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 23 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 149  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง [ 13 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)  
 
 
 
 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player