หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความช่วยเหลือประชาชน [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (6 ต.ค.64) [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (22 มี.ค.65) [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร [ 3 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
อนุมัติยกเว้นอละกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ่้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ว78 (1 ก.พ.65) [ 1 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (28 ม.ค. 65) [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 95  
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฎิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม่ (24 ม.ค.65) [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562(ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565)ด่วนที่สุด (17 ม.ค.65) [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ฉบับ1และฉบับ2 (1 มิ.ย. 26) [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 75  
 
โครงสร้างส่วนราชการ ภารกิจงาน [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
สรปแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (15 พ.ย.64) [ 15 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
หารือแนวทางการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (4 พ.ย.64) [ 4 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
หารือแนวทางการปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (3 พ.ย.64) [ 3 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 82  
 
แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ (30 ก.ย.64) [ 30 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-551-5861