หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
    เลขที่ 9/1 หมู่ 2 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
    โทรศัพท์:056-040-208
    โทรสาร:056-040-208
 
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
คำร้องทั่วไป
แบบคำขอประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง
คำขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
หนังสือมอบอำนาจ
แบบคำขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภค
แบบคำขอสนับสนุนกำลัง อปพร.
แบบคำขอการช่วยเหลือสาธารณภัย
คำขอรับใบอนญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
 
 
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-551-5861