หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
การดำเนินชีวิตของชาวบ้านในตำบลหนองฉาง มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ชาวบ้านอยู่ด้วยกันแบบเครือญาติ มีความรักใคร่ กลมเกลียว สามัคคี โดยชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์กลาในการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ และชาวบ้านยังได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย
 
 
วัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

วัดเนินสาธารณ์
วัดป่าช้า

วัดห้วยพระจันทร์
วัดใหญ่
 
 
สถานศึกษาในเขตตำบลหนองฉาง มีดังนี้

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง
 
 

โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วม 100 %      
 
 

ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่สำคัญของชาวตำบลหนองฉาง มีดังนี้

อนุรักษ์สืบสานประเพณี สงกรานต์

ประเพณีถวายเทียนพรรษา

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชาวมอญบ้านเก่า
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player