หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองฉาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.หนองฉาง
www.nongchanglocal.go.th
ศูนย์รวมจิตใจของ ชาวหนองฉาง
ศาสนสถาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสาธารณ์
อบต.หนองฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเก่า
รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายตลอด24 ชั่วโมง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค

พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภค ให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร

บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง

ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป่าไม้

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และบ่อบำบัดขยะรวม

ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย

บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์

ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์
 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัวและสังคม

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม
 

พัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-551-5861